Centrum Medyczne GWINNER oferuje badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne wszystkich grup zawodowych, w tym m.in.:

 • zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, drgania, promieniowanie jonizujące, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne

 • zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (m.in. strażacy,  strażnicy miejscy i gminni)

 • zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego (m.in. aktorzy,nauczyciele)

 • badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii - lekarskie i psychologiczne

 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 • badania lekarskie uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich

 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń - lekarskie i psychologiczne

 • zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych

 • badania osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - lekarskie i psychologiczne

 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego - lekarskie i psychologiczne

 • badania osób ubiegających lub posiadających licencję detektywa - lekarskie i psychologiczne

 • badania kandydatów na inspektorów transportu drogowego lub inspektorów transportu drogowego - lekarskie i psychologiczne

 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika, syndyka - lekarskie i psychologiczne

 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - lekarskie i psychologiczne

 • badania lekarskie osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach miejskich i gminnych

 • badania pilotów wyciecze i przewodników turystycznych

 • badania osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

 • wykonywania szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą (obowiązkowych, zalecanych, wskazanych)