Wymogi dotyczące orzeczeń lekarskich na licencję detektywistyczną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U.11.251.1511).

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlegają:

• osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa

• osoby posiadające licencję detektywa

Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzają, odpowiednio, lekarz uprawniony oraz lekarz psychiatra i psycholog. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego i uwzględnieniu opinii psychiatry i psychologa, lekarz uprawniony wydaje osobie posiadającej licencję detektywa orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych. Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Badanie przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmuje w szczególności badania w kierunku występowania objawów psychopatologicznych, w tym ocenę:

• orientacji autopsychicznej i allopsychicznej 

• nastroju 

• napędu psychoruchowego

• reakcji emocjonalnych

Badanie lekarskie obejmuje w szczególności ocenę:

• układu krążenia

• układu oddechowego

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę:

• sprawności intelektualnej

• osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach 

• poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.