Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz:

 • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
 • współpraca z zakładem pracy w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych,
 • udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii i fizjologii pracy
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących
 • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
 • inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących
 • inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji.
 • informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
 • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
 • wdrażanie programów promocji zdrowia,
 • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników,