W ramach poradni medycyny pracy wykonujemy różnego rodzaju badania profilaktyczne pracowników oraz badania specjalistyczne:

 

badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne,

badania do celów sanitarno-epidemiologicznych do celów własnych oraz w ramach skierowania od pracodawcy,

badania nauczycieli, w tym również skierowania dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia,

badania strażaków ochotników oraz kandydatów na strażaków ochotników,

badania kierowców posługujących się samochodem w ramach obowiązków służbowych, kierowców zawodowych i pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów i kierowców TAXI oraz kierowców amatorów na wszystkie kategorie prawa jazdy,

badania lekarskie i psychologiczne sędziów, prokuratorów, kuratorów,

badania lekarskie dla pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące,

badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, kwalifikowanych pracowników ochrony, pracowników zabezpieczenia technicznego, detektywów, pracowników zatrudnionych przy obrocie i wytwarzaniu materiałami wybuchowymi,

badania lekarskie do międzynarodowego świadectwa zdrowia oraz pracowników żeglugi śródlądowej.

 

Ponadto w ramach zawartych z pracodawcami umów realizujemy zadania w następującym zakresie:

- współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

współpraca z zakładem pracy w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych,

udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii i fizjologii pracy,

prowadzenie działalności konsultacyjnej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących,

wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,

inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,

inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji.,

informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,

wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,

wdrażanie programów promocji zdrowia,

prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników,

udziału lekarza medycyny pracy w okresowym przeglądzie stanowisk pracy oraz zakładowych komisjach BHP.

 

Na badania profilaktyczne pracownik obligatoryjnie musi posiadać skierowanie od pracodawcy.

Usługi świadczone w poradni są odpłatne lub w ramach posiadanych abonamentów medycznych