Rodzaj szkolenia Czas trwania Forma Koszt
BHP wstępne – instruktaż ogólny 1 dzień Stacjonarna 120 zł
BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 1 dzień Stacjonarna 140 zł
BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych 2 dni Online/ samokształcenie 160 zł
BHP okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych 2 dni Online/ samokształcenie 160 zł
BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 2 dni Online/ samokształcenie 190 zł
Pierwsza pomoc (szkolenie podstawowe) 1 dzień Stacjonarna 150 zł
Wstępne szkolenie w zakresie PPOŻ 1 dzień Online 130 zł

Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólny

Pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy bez uprzedniego szkolenia w zakresie bhp. Obowiązek zapewniania takiego szkolenia leży po stronie pracodawcy.

Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólny obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • Zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zapoznanie pracownika z przepisami obowiązującymi u konkretnego pracodawcy
 • Zapoznanie pracownika ze środowiskiem pracy
 • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym
 • Zapoznanie pracownika ze sposobami ochrony przed czynnikami ryzyka

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Praca na każdym stanowisku wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Nie ulega jednak żadnym wątpliwościom, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych są na nie szczególnie narażeni. Właśnie dlatego mają oni obowiązek odbywać okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy co 3 lata (w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych raz do roku). Dzięki nim pracownicy będą posiadać aktualną wiedzę, która pozwoli im rozpoznawać zagrożenia, przeciwdziałać im i odpowiednio na nie reagować. Wraz z przeszkoleniem każdej zatrudnionej osoby wzrasta bezpieczeństwo całej firmy.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • Informacje i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Pierwsza pomoc
 • Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Metody przeciwdziałania wypadkom.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004 r. z późn. zmianami - Dz.U. Nr 180 poz.1860) i kończy się egzaminem testowym oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Kadra inżynieryjno – techniczna pełni w zakładach pracy odpowiedzialne zadania, które często wiążą się z ryzykiem zagrożeń. Właśnie dlatego pracownicy zatrudnieni w takim charakterze stale muszą aktualizować swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje dotyczące bezpieczeństwa. Kodeks pracy nakłada na nich obowiązek odbywania okresowych szkoleń bhp nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno – technicznych obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • Kształtowanie stanowiska pracy w zgodzie z przepisami BHP
 • Rozpoznawanie zagrożeń w miejscu pracy i odpowiednia reakcja
 • Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004 r. z późn. zmianami - Dz.U. Nr 180 poz.1860) i kończy się egzaminem testowym oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych i innych

Pracownicy każdej z branż mają obowiązek odbywać okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z przepisami pracownicy administracyjno – biurowi powinni aktualizować swoją wiedzę co 6 lat.

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • Kształtowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP
 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • Postępowanie podczas wypadków przy pracy

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004 r. z późn. zmianami - Dz.U. Nr 180 poz.1860) i kończy się egzaminem testowym oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zgodnie z przepisami regulowanymi przez kodeks pracy przedstawiciele kadry zarządzającej powinni odbywać okresowe szkolenia bhp minimum raz na 5 lat. Dotyczy to wszystkich właścicieli firm, prezesów, dyrektorów czy menedżerów oraz inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Tak odpowiedzialne stanowiska wymagają ciągłego podnoszenia i aktualizowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • Organizacja stanowisk pracy w zgodzie z przepisami BHP
 • Oceny zagrożeń i ryzyka wynikających z zagrożeń występujących w czasie pracy
 • Minimalizowanie ryzyka zawodowego

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004 r. z późn. zmianami - Dz.U. Nr 180 poz.1860) i kończy się egzaminem testowym oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

W celu organizacji szkolenia BHP należy pobrać i wypełnić formularz zamówienia usługi BHP, skierowanie na szkolenie BHP oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres bhp@cmgwinner.pl - osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń skontaktuje się z Państwem i przekaże szczegółowe informacje, a także umówi termin szkolenia.
Szkolenia odbywają się stacjonarnie oraz w formie online.
Zapraszamy do kontaktu.